Zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

 • Co je to GDPR?
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která zvyšuje ochranu osobních údajů fyzických osob, tedy Vás jako zákazníků.
 • Jaká práva dává GDPR Vám jako zákazníkům?
  • Jedním z největších přínosů nařízení je výrazné posílení práv fyzických osob neboli tzv. subjektů údajů. Těmito právy jsou zejména práva na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku.
 • Jaké jsou důvody pro vymazání Vašich osobních údajů?
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • Zákazník odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Zákazník vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. zpracování za účelem přímého marketingu.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 

2. Pojmy

 • Subjekt údajů (dále jen „zákazník“):
 • Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ukončený zákazník);
 • Osobní údaj:
  • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • Správce:
  • Společnost Algotech a.s. jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může Algotech zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;
 • Zpracovatel
  • Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Algotech a.s. zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;
 • Účel zpracování osobních údajů:
  • Cíl (obchodní aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;
 • Kategorie zpracování osobních údajů:
  • Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;
 • Cookies:
  • Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
 • Zpracování osobních údajů:
  • Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Algotech a.s. a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující kategorie osobních údajů:
 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, obchodní firma, sídlo, doručovací/kontaktní adresa, IČO, bankovní spojení, e-mail, tel. číslo)
 • Údaje o smluvním vztahu zákazníka (zejména výše plateb, využívaný produkt, informace o využívání produktu, služeb, údaje o případném porušení smluvní povinnosti zákazníkem);
 • Další údaje získané od zákazníka nebo v rámci komunikace se zákazníkem (údaje zaznamenané v helpdesku, hlasová nahrávka zákazníka při jeho jednání s pracovníky servicedesku);
 • Elektronické údaje o návštěvách webových stránek společnosti Algotech a.s. (IP adresa, cookies).

 

4. Zdroje osobních údajů

 • Algotech a.s. získává osobní údaje zejména od zákazníků v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
 • Algotech a.s. rovněž získává osobní údaje z komunikace se zákazníkem, jeho návštěv na pobočkách nebo z návštěv svých webových stránek.
 • Algotech a.s. dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
 • Algotech a.s. vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníky a společností Algotech a také významně zefektivní poskytování služeb.
 • Algotech a.s. za účelem zvyšování kvality služeb a ochrany práv, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se zákazníky (především příchozí telefonické hovory na linku servicedesku nebo odchozí telefonní hovory z této linky). Zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni a jsou oprávněni tento postup odmítnout.

 

5. Právní základ zpracování osobních údajů

 • Algotech a.s. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů (titulů):
  • plnění smlouvy,
  • plnění právní povinnosti,
  • oprávněný zájem společnosti,
  • platný souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.

 

6. Účely zpracování osobních údajů

    6.1. Plnění smlouvy

 • Algotech a.s. zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, související fakturace a hodnocení úrovně poskytovaných služeb.
 • Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro tyto účely je vymezen údaji na formulářích smluv, a údaji získanými během využívání služeb nebo produktů poskytovaných společností Algotech a.s.
 • Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, číslo bankovního účtu, informace o rozsahu a úrovni využívaných služeb.
 • Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s Algotech a.s.

 

    6.2. Plnění právní povinnosti

 • Algotech a.s. zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem plnění svých zákonných povinností, a to např. v oblastí daní, vedení účetnictví nebo povinnosti vyplývajících z prodeje vybraných produktů a služeb.
 • Algotech a.s. poskytuje osobní údaje o zákaznících vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:
  • poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení
  • a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.
 • Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s Algotech a.s.

 

    6.3. Oprávněný zájem

 • Oprávněný zájem se jako právní titul zpracování osobních údajů uplatní tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy zákazníků, a to při zohlednění přiměřeného očekávání zákazníků na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Jedná se zejména o následující účely:
  • Ochrana základních či jiných důležitých práv společnosti Algotech a.s. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s Algotech a.s.;
  • Zamezení podvodného jednání poškozujícího Algotech a.s. v případech důvodného podezření, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s Algotech a.s.
  • Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb týkajících se ICT oblasti a souvisejících produktů a služeb po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s Algotech a.s.
  • Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 5 let.
  • Manuální či automatické ověřování/vyhodnocování kreditního rizika/bonity či platební morálky zákazníka a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím registrů (informačních databází) evidujících záznamy o závazcích, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem a Algotech a.s.

    6.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že Algotech a.s. zpracovává osobní údaje zákazníka pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.
  • Zákazník uděluje podpisem písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlasu souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro účely přímého marketingu, kterým se rozumí obchodní sdělení a nabídka produktů a služeb poskytovaných Algotech a.s.
 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany Algotech a.s. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

7. Způsob zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Algotech a.s., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Algotech a.s. uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Algotech a.s. a jejich zaměstnanců zpracovávány také jejími smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy.
 • Zpracování osobních údajů mohou pro Algotech a.s. provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 • Osobní údaje zákazníků mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

 

9. Cookies

 • Webové stránky www.cestadocloudu.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v PC, tabletu nebo smartphone uživatele. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné pomáhají webové stránky analyzovat nebo provozovateli umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).
  Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely

 • Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.
 • Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Nastavení (odstranění) cookies

 • Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve Vašem prohlížeči.
  Nastavení zákazu použití cookies však může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit webových stránek.

 

10. Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů

 • Za stanovených podmínek může zákazník uplatnit veškerá níže uvedená práva, které mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů:

 

Za určitých okolností má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Právo na přístup

Za určitých podmínek má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Algotech a.s. k dispozici.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Algotech a.s. musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

 

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Zákazník má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Algotech a.s. zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má zákazník právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod.

 

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.

 

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má zákazník právo obdržet údaje, které byly z jeho strany společnosti Algotech a.s. poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

 

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

 

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořil Algotech a.s. (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem.

Toto právo máte pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů Algotech a.s. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má zákazník právo vznést námitku kdykoli bez dalšího. V takovém případě, nebudou osobní údaje zákazníka pro účely marketingu dále zpracovávány;

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má zákazník právo požádat, aby Algotech a.s. zpracovávání osobních údajů omezil.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Algotech a.s. převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má zákazník nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se zákazník domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. 

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že Algotech a.s. nebude schopen Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) Algotech musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) Algotech vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy. 

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Zákazník má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

 

Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Zákazník má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Algotech a.s. porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

 

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

 

 • Lhůta, ověření totožnosti
 • Algotech a.s. bude reagovat na jakoukoliv žádost zákazníka související s výkonem jeho práv bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž bude zákazník informován. V případě závažných žádostí (např. žádost o přenesení údajů či žádost o výmaz) je Algotech a.s. oprávněn požadovat ověření totožnosti zákazníka (např. ověřený podpis zákazníka na žádosti, email s elektronickým podpisem, či telefonické ověření).

 

11. Účinnost

 

 • Tyto informace nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

12. Kontakt

 • V případě, že budete chtít uplatnit svá práva nebo budete mít dotaz z oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím:

Algotech, a.s.

Adresa: FUTURAMA Business Park, Sokolovská 668/136 D, 186 00 Praha 8

E-mail: dpo@algotech.cz

 

 

Cloudový online rádce

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Napište nám! Kontaktujeme vás obratem a to nejpozději do 24 hodin

Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

Vyzkoušet cloud zdarma na 30 dní
nebo volejte non-stop:
+420 225 006 555
Obrovský důraz na bezpečnost
Vlastní datové centrum
Správci serverů dostupní non-stop a okamžitě
Zkušenosti od roku 1997
Maximalní stabilita a bezpečnost
Neustále rozšiřujeme o nejmodernější technologie
Profesionální zálohování na více lokalit
Certifikace managmentu kvality a bezpečnosti